Pravidlá súťaže

Usporiadateľ a organizátor súťaže

1: Súťaž na Instagrame Eduhracky (ďalej iba „súťaž“) bude prebiehať prostredníctvom ins­ta­gra­mo­vej stránky https://www.instagram.com/eduhracky/

2: Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Edumarket s.r.o, Párovská 8 , Nitra, 94901, DIČ 1083750591 , Vložka číslo:  37469/N  Okresný súd Nitra (ďalej iba „usporiadateľ“ a „organizátor“). Sú­ťaž nie je spon­zo­ro­vaná, odo­brená ani ria­dená spo­loč­nos­ťou Ins­ta­gram a nemá s ňou žia­den vzťah. Ins­ta­gram nemá voči sú­ťa­žia­cemu žiadne zá­väzky.

II.

Termín a lokalizácia

1: Súťaž prebieha od 13. 4. 2021 18:00:00 hodin do 16. 4. 2021 15:30:00 hodin vrátane (ďalej iba „doba trvania súťaže“).

2: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

III.

Podmienky účasti v súťaži

1: Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia 18 rokov,  mimo osôb podľa článku III. odstavca 2 týchto Pravidiel (ďalej iba „súťažiaci“).

2: Súťaže sa nemôžu zúčastniť a sú z nej vylúčení zamestnanci usporiadateľa, obchodní partneri a dodávatelia usporiadateľa, vrátane  ich zamestnancov a spolupracovníkov, a ďalej všetky osoby podieľajúce sa na organizácii a zaisťovaní priebehu súťaže, ako aj osoby vyššie uvedeným osobám v pomere osoby blízkej v zmysle ustanovenia § 116 zák. č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

3: Podmienkou účasti v súťaži je registrácia súťažiaceho na instagrame. Registráciu do súťaže a súhlas s pravidlami súťaže súťažiaci potvrdzuje príspevkom v súťaži.

4: Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba raz v každom súťažnom kole a vyhrať môže iba raz v každom zo súťažných kôl. Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie tovaru alebo služby, alebo uhradenie akéhokoľvek iného vkladu.

5: Z mechanizmu platného pre určenie výhercov súťaže vyplývá, že ich určenie bude uskutočnené náhodným výberom, lotériou aelbo losovaním.

IV.

Princíp súťaže

1: Sú­ťa­žia­cim sa stáva fy­zická osoba s trva­lým byd­lis­kom alebo dl­ho­do­bým po­by­tom na území Slo­ven­skej re­pub­liky, ktorá sa za­pojí do sú­ťaže na ins­ta­gra­mo­vej stránke https://www.ins­ta­gram.com/eduhracky/ a v ter­míne od 13. apríla 2021 – 16. apríla 2021 označí pod súťažný post kamoša/kamošku a dá follow na účet. Každý sú­ťa­žiaci môže pri­dať pod sú­ťažný prís­pe­vok aj viac ko­men­tá­rov s ozna­če­nou oso­bou

2: Súťažiaci pridá komentár pod príspevok, ktorý znie takto:

🎁 Rozdávame darčeky! 🎁
Dvaja z Vás budú mať šancu vyhrať drevený vláčik s menom podľa vlastného výbery!

Pravidlá súťaže: http://www.eduhracky.sk/pravidla-sutaz
 

3: Súťažné komentáre nesmú:

a) býť v rozpore s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky;

b) obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrovanie, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi, s obecne prijímanými pravidlami slušnosti a mravnosti, alebo ktoré by znižovalo ľudskú dôstojnosť;

c) obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah;

d) hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;

e) podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať k nemravnému jednaniu;

f) obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým uplatňujú práva tretie osoby, hlavne práva autorské alebo práva súvisiace s právami autorskými, práva k priemyselnému vlastníctvu ako napr. ochranné známky alebo označenie pôvodu a iné práva k duševnému vlastníctvu;

g) obsahovať skrytú reklamu;

h) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno usporiadateľa alebo organizátora. Rozhodnutie o tom, či súťažné komentáre splňujú podmienky tohto odstavca, náleží výhradne usporiadateľovi.

4: Rozhodnutie o tom, či súťažný komentár splňuje podmienky tohto odstavca, náleží výhradne usporiadateľovi.

5: Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za neúplný alebo inak vadný komentár majúcí za následok nemožnosť použitia komentára pre účely súťaže v súvislosti s technickými či inými komplikáciami na strane súťažiaceho alebo obmedzeniami na strane usporiadateľa.

6: Súťažiaci sa zaväzuje nahrať iba súťažný komentár, ktorého je autorom alebo ku ktorému má od autora a všetkých osôb, v akomkoľvek súťažnom komentári, uvedených (zmieňovaných) alebo s ním inak spojených, súhlas s použitím v rámci tejto súťaže. V prípade porušenia tejto povinnosti je souťažiaci povinný nahradiť usporiadateľovi škodu vzniknutú v dôsledku jednania súťažiaceho.

7: Nahraním súťažného komentára alebo fotografie udeľuje súťažiaci súhlas so zverejnením súťažného komentára alebo fotografie a s uvedením mena aj bez uvedenia mena autora a ďalej udeľuje povolenie k akýmkoľvek úpravám alebo prípadnej zmene alebo zásahu do súťažného komentára pre účely použitelnosti v rámci súťaže.

8: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo súťažný komentár, ktorý nesplňuje podmienky stanovené v týchto Pravidlách (tj. hlavne v odstavci 3 a 5 tohto článku) nezaradiť do súťaže alebo  ho zo súťaže kedykoľvek  po dobu trvania súťaže alebo po jej skončení aj bez odôvodnenia odstrániť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.

9: Užitie akejkoľvek softvérovej aplikácie alebo hardvérového zariadenia umožňujúce manipuláciu s počtom získaných hlasov v snahe o porušenie záväzných súťažných podmienok týchto Pravidiel má za následok okamžité zneplatnenie aktuálneho súťažného skóre, popr. vylúčenie daného súťažiaceho zo súťaže. Súťažiaci alebo návštevník webovej stránky súťaže nesmie podvodným alebo nekalým spôsobom manipulovať s počtom získaných hlasov. Porušenie tohto zákazu, alebo prípadne iba podozrenie, povedie k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie v týchto otázkach náleží výhradne usporiadateľovi.

V.

Odmeny a výhry v súťaži

1: Výhra v súťaži je Vý­hra je 2 x drevený vláčik s ľubovoľným menom s maximálnou dĺžkou 10 častí.

2: Or­ga­ni­zá­tor bude žre­bo­vať vý­hercov dňa 16. apríla 2021. Or­ga­ni­zá­tor vy­koná vy­hlá­se­nie vý­hercu zve­rej­ne­ním úda­jov vý­hercu v ano­ny­mi­zo­va­nej forme na sto­ries ins­ta­gra­mo­vej stránky https://www.ins­ta­gram.com/eduhracky/ a sú­časne ho kon­tak­tuje pro­stred­níc­tvom sú­krom­nej správy.

3: Vždy rozhoduje poradie na základe času vloženia komentárov. Radenie komentárov je vždy od najstaršieho po najnovší komentár. Prv ý najstarší komentár so správnou odpoveďou vyhráva.

4: Z mechanizmu platného pre určenie výhercov súťaže vyplýva, že ich určenie bude vyriešené náhodným výberom, lotériou alebo losovaním.

5: Výherca je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko, telefón alebo  email  a adresu, prostredníctvom súkromnej správy zaslanej stránke Eduhracky.sk a to do 7 dní od vyhlásenia víťaza tejto súťaže. Po tomto termíne nárok výhercu na výhru zaniká.

6: V prípade, že sa do 7 dní po oznámení výhercu sám výherca neozve, ztráca nárok na výhru a výhra bude poskytnutá inému súťažiacemu, ktorého komentár bol ďalší v poradí so správnou odpoveďou.

7: Usporiadateľ si vyhradzuje lehotu 7 pracovných dní od zaslania osobných údajov výhercov na dodanie výhry na predajňu, v ktorých si výherca výhru vyzvihne.

8: V prípade, že si výherca výhru na pošte nepreberie do 28 dní, stráca nárok na túto výhru.

V.

Zodpovednosť usporiadateľa za priebeh súťaže a ochrana osobných údajov

1: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním a priebehom súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania alebo úprav jej Pravidiel. Usporiadateľ súťaže je oprávnený kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť jej Pravidlá, tj. aj spôsoby určenia výhercov, druhy výhier, a vo výnimočných prípadoch súťaž aj zrušiť. Oprávnenie usporiadateľa zasahovať do priebehu súťaže zahrňuje aj právo usporiadateľa nepriznať súťažiacemu výhru v súťaži, ak bude mať usporiadateľ podozrenie, že súťažiaci porušil alebo sa pokúsil obísť Pravidlá súťaže. V takých prípadoch je usporiadateľ oprávnený súťažiaceho vylúčiť zo súťaže, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy usporiadateľovi súťaže.

2: Výhru z tejto súťaže nie je možné previesť na iného súťažiaceho alebo tretiu osobu. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Výhry nie je možné vyplatiť v peniazoch ani za ne poskytnúť inú nepeňažnú náhradu. Usporiadateľ súťaže je zároveň oprávnený kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť druhy výhier.

3: Účasťou v tejto súťaži podľa článku III. týchto Pravidiel dáva súťažiaci usporiadateľovi súhlas k spracovaniu poskytnutých alebo sprístupnených osobných údajov v rozsahu meno,  priezvisko, poštová adresa a e-mailová adresa za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim, vyhodnotenie súťaže, zaslanie výhier a ponúkanie obchodu a služieb a ďalej súhlas so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, a to po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu. Súťažiaci udeľuje usporiadateľovi pre prípad, že sa stane výhercom niektorej z cien, súhlas s uverejnením svojho mena a priezviska na instagramových stránkach súťaže. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou účasti v súťaži. Súťažiaci, ktorý takto poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva podľaz zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, hlavne právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. V prípade, že by zistil, že usporiadateľ porušil svoju povinnosť, vyplývajúcu z vyššie uvedeného zákona má právo požadovať opravu, doplnenie alebo likvidáciu ním  poskytnutých osobných údajov. Spracovaním osobných údajov môže býť poverený organizátor súťaže.

4: Účasťou v súťaži podľa článku III. týchto Pravidiel súťažiaci súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený bezplatne použiť v súlade s ustanovením § 12 a násl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, ich meno, priezvisko a podobizňu v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s prezentáciou tejto súťaže, vyhlásením víťazov súťaže a prezentácie usporiadateľa.

VII. 

Záverečné ustanovenia

1: Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto Pravidiel, které môžu byť v skrátenej verzii uverejnené na propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so súťažov alebo priamo v texte súťažného  príspevku na Timeline. Tieto Pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné a úplné.

2: Účasť v súťaži je dobrovoľná a súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami. Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto Pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom pre okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo súťaže.

3: Pravidlá sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na webových stránkach a zároveň uložené v písomnej podobe na adrese organizátora súťaže, spoločnosti Edumarket s.r.o., Párovská 8, Nitra

4: Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spojená so sociálnou sieťou Instagram, společnosťou Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. Súťažiaci je oboznámený s tým, že poskytuje svoje informácie usporiadateľovi a organizátorovi súťaže a nie spoločnosti Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. V prípade akýchkoľvek dotazov sa súťažiaci môžu obrátiť s dotazom na instagramový profil Eduhracky. https://www.instagram.com/eduhracky/

V Nitre dňa 13. 4. 2021