Reklamácie a záruka

1. Všeobecné ustanovenia

Dodávateľom všetkých produktov a služieb, ktoré sa nachádzajú na webovom sídle spoločnosti (ďalej len „Eduhracky.sk" je spoločnosť Edumarket, s.r.o so sídlom Nitrianska 46 v Nitre, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. Sro, Vložka číslo:  37469/N. Ďalej len „Predávajúci”. Predávajúci je nie je platcom dane z pridanej hodnoty (IČO: 47816511 , DIČ:1083750591, ).
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim ako odberateľ produktov a/alebo služieb od Predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu Eduhracky.sk, emailom, telefonickým kontaktom, osobným kontaktom alebo iným spôsobom (ďalej len „Kupujúci”). Pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy tieto Všeobecné obchodné podmienky rozdeľujú Kupujúceho do dvoch kategórií: „Spotrebiteľ” - fyzická osoba - nepodnikateľ a „Kupujúci” - fyzická osoba - nepodnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba.
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených Predávajúcim. Vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.


2. Podmienky objednávania tovaru

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailom, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky), resp. prijatí objednávky prostredníctvom e-mailu, alebo telefónu.
Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla Predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Štandardná doba dodania tovaru je 1-15 dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim. Kupujúci súhlasí s tým, že o presnejšom termíne dodania tovaru bude oboznámený po overení dostupnosti tovaru Predávajúcim. Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu alebo zmene podstatných podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. V prípade zmeny podstatných podmienok objednávky sa takáto objednávka považuje za novú objednávku..


3. Podmienky odstúpenia od zmluvy

3.1 Podmienky odstúpenia od zmluvy Kupujúcim

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.
Spotrebiteľ je podľa zákona č. 102/2014 Z.z. oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru

Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.


Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov. Pokiaľ chce Spotrebiteľ uplatniť toto právo, musí vrátiť tovar v  neporušenom stave, viditeľne neponičený a bez príznakov akejkoľvek neodbornej manipulácie v originálnom a najvhodnejšie neporušenom obale a so všetkými dodanými náležitosťami, ako je napr. návod, záručný list. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. môže Spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. email). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Formulár na odstúpenie od zmluvy je prílohou k týmto Všeobecným obchodným podmienkam. Stiahnuť si ho môžete aj tu.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov súvisiacich so zmluvou, od ktorej Spotrebiteľ odstúpil.

Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúceho odseku rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy znáša Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

3.2 Podmienky odstúpenia od zmluvy Predávajúcim

Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, Kupujúci je nedostupný, neodpovedá na emaily atď.)
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci sa bude okamžite snažiť kontaktovať Kupujúceho s cieľom dohodnutia ďalšieho postupu riešenia.

4. Cenové a platobné podmienky

Ceny produktov uvedené v elektronickom obchode Eduhracky.sk sú uvedené v mene EUR.

Ceny uvádzané pri produktoch nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi. Dodávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať ceny ponúkaných produktov podľa aktuálnych cien výrobcov či distribútorov tohto tovaru.


Za cenu tovaru objednaného cez elektronický obchod sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky Predávajúcim. Predávajúci garantuje cenu z objednávky v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti a v prípade korektnej funkčnosti elektronického obchodu Eduhracky.sk. Vo všetkých ostatných prípadoch si Predávajúci vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude Kupujúci informovaný pred záväzným potvrdením objednávky a bude mu v prípade záujmu poskytnutá možnosť objednávku stornovať bez nutnosti úhrady akýchkoľvek sankcií.

5. Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru alebo služieb budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-15 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s Kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto.  Dopravu na adresu určenia za bežných okolností zabezpečuje Predávajúci. Po dohode s Predávajúcim, má Kupujúci právo objednať si dopravu vo vlastnej réžii.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list, ak bol Predávajúcemu dodaný distribútorom tovaru. Pokiaľ Kupujúci vyslovil súhlas s dodaním daňového dokladu v elektronickej podobe vo formáte PDF, bude daňový doklad doručený týmto spôsobom na trvanlivom nosiči (email).

Konkrétny spôsob dodania tovaru si Kupujúci zvolí v procese vyplňovania objednávky na Eduhracky.sk, alebo ju bližšie špecifikuje emailom, prípadne telefonicky. Z dodacej lehoty sú vyňaté dni pracovného pokoja a štátne sviatky, o trvanie ktorých sa dodacia lehota predĺži. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy, a to len v prípade mimoriadnych okolností. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú Predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je Predávajúci povinný Kupujúceho bezodkladne informovať.

Cena dopravy bude fakturovaná spolu s tovarom, alebo ako samostatná položka „Odbytové náklady”, ktorá záhŕňa aj dopravu tovaru do depa prepravcu a iné náklady, ktorú Predavajúcemu môžu v súvislosti s prepravou objednaného tovaru vzniknúť. Predávajúci sa môže rozhodnúť náklady na prepravu uhradiť vo vlastnej réžii.

Pri preberaní tovaru odporúčame Kupujúcemu skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia odporúčame na mieste spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy.

Ak Kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do 24 mesiacov od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad.


6. Reklamačný poriadok

V zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa vydáva Predávajúci nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa Spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

Tento Reklamačný poriadok je zverejnený na Eduhracky.sk.

Uzavretím kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom pristupuje Spotrebiteľ k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.

Tento Reklamačný poriadok upravuje práva Kupujúceho tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Zb.) a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb zo strany Predávajúceho pre Kupujúcich - zákazníkov, ktorí spĺňajú definíciu Spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie Predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka, ktorým Predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

Podmienky záruky vyznačené Predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom (§ 619 Obč. zákonníka). Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady veci pri prevzatí Spotrebiteľom (záručná doba) je 24 mesiacov (§ 620 Obč. zákonníka) a 12 mesiacov pri prevzatí fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou.

Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol Kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak Kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy ak Kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.

Pri použitých veciach Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol Spotrebiteľ po skončení opravy vec prevziať, sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru (§ 627 Obč. zákonníka).

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ Predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ Predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci a táto končí neskôr ako lehota vyznačená Predávajúcim v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby Predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:


a. prirodzeným opotrebením veci
b. nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu)
c. mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením drevených, plastových či kovových častí
d. prírodnými živlami
e. prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou

Záruka sa tiež nevzťahuje na:

a. tovar u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba.
b. závady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do útrob výrobku
c. poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov určených pre domácu potrebu
d. výrobok, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť a ak si vybavenie jeho reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, má Spotrebiteľ právo, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Lehota na vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať dní, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil Spotrebiteľ tým, že ani na výzvu nepredložil Predávajúcemu včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal Spotrebiteľ.

Ak Predávajúci neuzná reklamáciu do troch pracovných dní od jej uplatnenia, je Predávajúci povinný tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Túto povinnosť má aj záručný servis. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezvadnú.

Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale Spotrebiteľ nemôže pre opätovný výskyt tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať.

Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak nie je možné vybaviť reklamáciu Spotrebiteľa v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní alebo ak táto sa nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez zavinenia alebo žiadosti Spotrebiteľa, je Predávajúci povinný po uplynutí tejto lehoty postupovať pri jej vybavení podľa tohto Reklamačného poriadku tak, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny.

Ak má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Spotrebiteľovi, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. Pri vrátení kúpnej ceny bude vystavený Spotrebiteľovi dobropis a kúpna cena bude uhradená na účet Spotrebiteľom do 14 dní.

Pokiaľ Spotrebiteľovi v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku a ustanovení príslušných platných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovanú vec od Predávajúceho alebo ho Predávajúci v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov na prevzatie reklamovanej veci vyzve, je Spotrebiteľ povinný bez zbytočného odkladu túto vec od predávajúceho prevziať.

Pokiaľ Spotrebiteľ neprevezme reklamovanú vec ani do 30 dní odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho na prevzatie tejto veci, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie (§ 656 ods. 1 Obč. zákonníka) vo výške 2 EUR za deň.

V prípade, že Spotrebiteľ neprevezme reklamovanú vec v lehote 6 mesiacov odo dňa kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho na prevzatie tejto veci, má právo Predávajúci vec predať (§ 656 ods. 2 Obč. zákonníka). Ak Predávajúci pozná adresu Spotrebiteľa, je povinný ho vopred o zamýšľanom predaji informovať. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí Predávajúci Spotrebiteľovi výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov za uskladnenie a ostatných pohľadávok voči Spotrebiteľovi.

Vo veciach, ktoré nie sú v tomto Reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné na vec sa vzťahujúce ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

Spotrebiteľ má právo podať Predávajúcemu akékoľvek sťažnosti alebo podnety písomne na adrese Edumarket, s.r.o, Nitrianska 46, 94901 Nitra alebo emailom na kontakt@eduhracky.sk.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
    Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi – kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, Má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  1. Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b.   tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.


7. Fakturácia

Objednávkový formulár obsahuje výberové menu, kde má Kupujúci možnosť zvoliť zaslanie elektronickej faktúry emailom vo formáte PDF alebo tlačenej papierovej faktúry, ktorá bude zaslaná spolu s tovarom. V prípade zvolenia možnosti "Elektronická emailom (PDF)" dáva kupujúci výslovný súhlas na zaslanie faktúry za objednaný tovar alebo služby v elektronickej podobe vo formáte PDF na emailovú adresu, ktorú uvedie v objednávkovom formulári. Kupujúci je zodpovedný za presné uvedenie svoje emailovej adresy. V prípade, že emailová adresa bude uvedená nesprávne, nebude mu možné elektronickú faktúru zaslať automaticky. V takomto prípade má Kupujúci nárok na vyžiadanie si dodatočne vytlačenej papierovej podoby faktúry alebo o nahlásenie správnej emailovej adresy pre účely zaslania elekronickej faktúry vo formáte PDF.


8. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaručuje zaobchádzať s osobnými údajmi a informáciami dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.

Účel spracúvania osobných údajov:
• vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71.
• doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
• potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
• evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na Eduhracky.sk
• evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií

Osobné údaje Spotrebiteľa budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Spotrebiteľ oznámi Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom, oznámi Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie. Osobné údaje detí: Predajca nezhromažďuje vedome osobne identifikujúce informácie od používateľov mladších ako 13 rokov. Ak Predajca dostane upozornenie na to, že disponuje takýmito osobnými údajmi, podnikne príslušné kroky na odstránenie takých informácií.

Spotrebiteľ má právo kedykoľvek sa oboznámiť s tým, aké informácie o ňom Predávajúci uchováva a v prípade potreby tieto údaje opraviť. Spotrebiteľ si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na Eduhracky.sk. Spotrebiteľ má právo požiadať Predávajúceho, aby osobné údaje Spotrebiteľa nepoužívali. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu. Predávajúci môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.

Objednaním tovaru z Eduhracky.sk Spotrebiteľ vyslovene súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa skôr zmienených pravidiel a dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie osobných údajov za vyššie uvedených podmienok a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom Spotrebiteľ si je vedomý a súhlasí s tým, že predávajúci za účelom realizácie dodávky poskytne osobné údaje Spotrebiteľa najmä nasledujúcim subjektom:


Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,Technická 7 , 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. Súdu BA I. odd: Sro, Vložka číslo: 26367/B

a

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S.


Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľa Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Pokiaľ dôjde k prevodu vlastníctva tohto internetového obchodu na inú osobu či spoločnosť, všetky získané dáta prejdú do užívania novému vlastníkovi za dodržania platnosti tohto Vyhlásenia.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Edumarket, s.r.o sú platné od 1. 3. 2023.